Privacybeleid

Leafs begeleiding vindt bescherming van privacy belangrijk. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens goed te beveiligen van onze medewerkers en cliënten. Toegang tot persoonlijke informatie die wij verkrijgen, is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen.

Leafs begeleiding en ondersteuning

Bij Leafs kun je terecht als je zorgen hebt over de ontwikkeling van een kind of het gedrag dat een kind vertoont. Wij zijn er voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers. Leafs is een eenmanszaak vestiging in Groningen, Couperusstraat 115, 9721 JD Groningen. Leafs is geregistreerd bij de KvK onder 78451779 en heeft als RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 858661779.

Registratie en gebruik van persoonsgegevens

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt en/of telefonisch of op andere wijze persoonlijk contact opneemt, dan worden de gegevens die wij van je krijgen bewaard zolang dit voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan nodig is. Leafs gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens en slaat ze op in een beveiligde omgeving.

Wanneer iemand cliënt wordt bij Leafs dan worden zijn of haar persoonsgegevens vastgelegd in een dossier.
Leafs draagt er zorg voor dat persoonsgegevens alleen binnen Nederland worden verwerkt of beheerd, niet daarbuiten. Je gegevens worden niet aan personen buiten Leafs ter beschikking gesteld tenzij Leafs daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving of daarvoor toestemming is gegeven door de cliënt en/of ouders met gezag.

Doelen en rechtsgrond

De persoonsgegevens die we ontvangen gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor je ons benaderd hebt. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn. Onze medewerkers zijn voorafgaand aan hun aanstelling gescreend en hebben een Verklaring Omtrent (goed) Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en uiterlijk binnen de wettelijke termijnen verwijderd.
Wij hebben een maatschappelijke opdracht om kinderen te beschermen. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Jeugdwet. Om deze opdracht goed te kunnen vervullen zijn wij onder andere bevoegd om de persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken (artikel 7.3.8 lid 1 Jeugdwet). Wij gebruiken deze gegevens om een goed beeld van de situatie te krijgen zodat wij kinderen, ouders en andere dichtbij het kind betrokken personen goed kunnen begeleiden en dat ook kunnen verantwoorden. We leggen niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk en delen deze zonder toestemming daarvoor niet met anderen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in, correctie en/of verwijdering van je gegevens. Daarnaast heb je ook recht op dataportabiliteit; je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven jeugdzorginstantie.

Privacy van cliënten en ouders/verzorgers

Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van de cliënt/ouder/verzorger vastleggen in een dossier. In het document ‘Algemene informatie over privacy en dossiervoering’ staat onder andere beschreven:

• Wat in het dossier staat en wie toegang tot het dossier heeft.
• Rechten over het dossier en hoe de geheimhouding is geregeld.
• De afspraken over het bewaren en vernietigen van dossiergegevens.
• Waar je terecht kunt met vragen of opmerkingen.

Dit document sluit aan bij de inhoud van het ‘Privacyreglement persoonsgegevens cliënten’ dat medewerkers bij Leafs als leidraad gebruiken hoe om te gaan met persoonsgegevens van cliënten en relaties van Leafs. Als meerdere hulpverleners van verschillende organisaties in één gezin hulp geven, is
goede onderlinge afstemming belangrijk. De Verwijsindex is een digitaal systeem dat de betrokken professionals (bijvoorbeeld de hulpverleners, de huisarts of een leerkracht) hiervoor gebruiken. Hulpverleners weten daarmee sneller of een kind bekend is bij een collega, zodat ze eventueel kunnen overleggen over de beste aanpak. Alleen met jouw toestemming wisselen de professionals inhoudelijke informatie met elkaar uit. Leafs werkt mee aan de Verwijsindex. Jouw hulpverlener kan je hierover meer vertellen.

Hyperlinks

Websites van Leafs bevatten hyperlinks naar websites van derden. Leafs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het privacy- en cookiebeleid van desbetreffende organisaties.

Procedure melden datalekken

Iedereen die constateert dat er persoonsgegevens van cliënten of medewerkers van Leafs voor onbevoegden toegankelijk zijn of hiervan een vermoeden heeft, wordt vriendelijk doch dringend verzocht om dit direct te melden. Bijvoorbeeld in het geval de telefoon of laptop van een medewerker van Leafs is gestolen. Vervolgens start de procedure Meldplicht datalekken.

Mogelijke wijzigingen

Leafs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzigingen. Daarom is het belangrijk je van tijd tot tijd te informeren of er een aanpassing in dit bestand heeft plaatsgevonden. Op elke pagina van dit document staat welke versie het betreft.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Heb je vragen die nog niet beantwoord zijn door dit document? Wil je een opmerking maken, verzoek indienen om gebruik te maken van je rechten of ben je ergens niet tevreden over? Neem dan contact op met je hulpverlener/contactpersoon bij Leafsof stuur een mail naar info@leafsbegeleiding.nl

06 28 05 41 86